شربت به لیمو و سکنجبین

مقدار یک کیلو            

به لیمو پاد تولید شده از بهترین کیفیت لیمو که مستقیما توسط  کارخانه آبگیری شده همراه با میوه به با کیفیت بالا تولید میشود.

داشتن مشتریان وفادار گواه این کیفیت است.

با ما همراه باشید.

سکنجبین پاد را امتحان کنید. تولید شده از سرکه میوه بالاترین کیفیت به لیمو و سکنجبین که مصرف کردید

................................

قیمت ۱۱۰۰۰ تومان

................................